Ask question

Ask Questions and Get Answers from Our Community

Answer

Answer Questions and Become an Expert on Your Topic

Contact Staff

Our Experts are Ready to Answer your Questions

Forum Graphics | Printing Technique

Forum Rules and Guidelines Nội quy và Nguyên tắc Diễn đàn

Notification | Suggestions & Feedback

Thông báo | Đề xuất & Phản hồi
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

News Graphics | Printing

Tin tức Đồ họa| In ấn
Threads
3
Messages
3
Threads
3
Messages
3

General Knowledge & Publishing Kiến thức đại cương & Chế bản

General knowledge - Pape | Ink - Color - Trampling

Kiến thức chung - Giấy | Mực - Màu sắc - Tram hóa
Threads
10
Messages
10
Threads
10
Messages
10

Electronic publishing - CTP | CTF

Chế bản điện tử - CTP | CTF
Threads
4
Messages
4
Threads
4
Messages
4

FAQs | Tutorial

Hỏi đáp | Hướng dẫn
Threads
1
Messages
1
Threads
1
Messages
1

Resource Forum Diễn đàn tài nguyên

Adobe

Bộ phần mềm Adobe
Threads
4
Messages
4
Threads
4
Messages
4

Pre-press

Phần mềm bình trang
Threads
3
Messages
3
Threads
3
Messages
3

CorelDraw

Đồ họa vector
Threads
4
Messages
4
Threads
4
Messages
4

InDesign | QuarkXpress | PageMaker

Phần mềm dàn trang InDesign | QuarkXpress | PageMaker
Threads
5
Messages
5
Threads
5
Messages
5

Tool and Plugin

Công cụ và Phần mềm hỗ trợ khác
Threads
2
Messages
2
Threads
2
Messages
2

Packaging Technology

Bao bì | Hộp
Threads
4
Messages
4
Threads
4
Messages
4

System Software

Phần mềm hệ thống
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

3D Software

Phần mềm thiết kế 3D
Threads
1
Messages
1
Threads
1
Messages
1

Multimedia Software

Phần mềm đa phương tiện
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Digital Print | Advertisement In kỹ thuật số | Quảng cáo

UV Print

In UV
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Inkjet Printer

In kỹ thuật số
Threads
1
Messages
1
Threads
1
Messages
1

CNC

Cắt CNC
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Share File Chia sẻ dữ liệu đồ họa

Graphic Design

Adobe Photoshop/Illustrator/InDesign/CorelDraw...
Threads
1
Messages
1
Threads
1
Messages
1

Template

Vector and Bitmap
Threads
1
Messages
1
Threads
1
Messages
1

Mockup

Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Photo | Image

Hình ảnh chất lượng cao
Threads
0
Messages
0
Threads
0
Messages
0
None

Staff online

Members online

Latest resources

Top